Fagmennska í framkvæmd

Dagar eru framsækið en rótgróið fyrirtæki og saga okkar nær allt aftur til ársins 1980. Hjá Dögum starfa um 750 manns um allt land.

Sérhæfing okkar byggir á áratuga reynslu, framsækni og frábæru starfsfólki. Við höfum einsett okkur að vera í fremstu röð í ræstingum og þrifum, fasteignaumsjón, vinnustaðalausnum þegar kemur að þjónustustigi, öryggi og nýjungum.

Virk þátttaka og helgun starfsfólks er lykillinn að velgengni okkar. Árangur okkar er drifinn áfram af metnaði og knýjandi þörf fyrir að leita sífellt leiða til að gera betur, auka gæði og draga úr sóun ásamt forvitni okkar, frumkvæði og aga við að þróa nýjar þjónustulausnir sem viðskiptavinir okkar kunna að meta.

HAFA SAMBAND

Jafnréttisstefna

Dagar hf. leggja áherslu á að sýna samfélagslega ábyrgð við framkvæmd laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla til vinnu og launa.  Dagar hf. skuldbinda sig til að starfsmenn fái sambærileg laun fyrir jafnverðmæt störf og að uppfylla allar lagalegar kröfur og aðrar kröfur sem fyrirtækið undirgengst varðandi meginregluna um að konum og körlum séu greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Dagar hf. ætla að vinna að stöðugum umbótum vegna þessa.

1.    Stefnan
Dagar hf. meta starfsmenn sína á eigin forsendum. Við lausnir verkefna okkar leitumst við við að ná fram því besta í okkar starfsfólki óháð kyni eða stöðu.  Þannig er tryggt að mannauður fyrirtækisins nýtist sem best. Dagar hf. leitast við að ná fram sjónarhorni og viðhorfum beggja kynja og ólíkra þjóðfélagshópa við úrlausn verkefna. Starfsmenn eru metnir að sínum verðleikum, óháð kynferði, kynþætti, aldri, þjóðerni eða trú.

2.   Markmið
·        Að tryggja jafnan rétt starfsmanna
·        Að starfsmenn njóti sömu tækifæra
·        Að gæta þess að mismuna ekki starfsmönnum varðandi ráðningar, þjálfun og jöfn kjör fyrir jafn verðmæt og sambærileg          störf
·        Að uppræta kynbundna mismunun ef slíkt kemur upp
·        Að hvetja starfsfólk til jákvæðs viðhorfs
·        Að gera vinnustaðinn eftirsóknarverðan
·        Að uppfylla lög um jafna stöðu og rétt kvenna og karla
·        Að gæta að jafnrétti varðandi ábyrgð og þátttöku starfsmanna í starfshópum og nefndum
·        Að tryggja samræmingu milli vinnu og einkalífs
·        Kynferðisleg áreitni og einelti er ekki liðið hjá Dögum hf.

3.    Framkvæmd
Stefnan nær til allra starfsmanna og allrar starfsemi Daga hf. Mismunun er óheimil, í hvaða formi sem er. Starfmannastjóri sér um að stefnunni sé framfylgt jafnfram því að viðhalda upplýsingum og endurskoðun stefnunnar. Starfsmaður sem telur sig verða fyrir órétti eða einelti skal snúa sér til næsta yfirmanns eða til starfsmannastjóra.

4.   Ábyrgð
Ábyrgð á framgangi jafnréttismála er hjá öllum stjórnendum Daga hf. Stjórnendur bera sameiginlega ábyrgð, en endanleg ábyrgð er hjá framkvæmdastjórn.

5.   Skuldbinding
Stefnan verður yfirfarin og rýnd einu sinni á ári af stjórnendum. Stefnan verður hluti af kynningu til nýrra starfsmanna. Jafnréttis og launastefnuna má finna á heimasíðu Daga hf.

Nýjasta útgáfa á Jafnlaunastefnu Daga er frá 16. janúar 2021